Traject, modules en diploma's

De cursus

Steeds meer patiënten beseffen dat homeopathie niet langer kan voorgeschreven worden op basis van één of ander vaag gevulgariseerd boek. De vraag naar dokters, dierenartsen, tandartsen en apothekers die de studie van de homeopathie ernstig nemen is veel groter dan het aanbod.

De cursus bestaat uit verschillende onderdelen: de driejarige basisopleiding, de repertoriale lessen, de stages, de tweejarige vervolgopleiding, de specifieke werkgroepen en de nascholing. Deze onderdelen werden vanaf het 25ste academiejaar in modulen ingedeeld.

Tijdens deze vijfjarige cyclus wordt een groot deel van de lessen gemeenschappelijk gegeven. Dit betekent ook dat de lesnemers van het eerste lesjaar na enkele specifieke inleidende lessen, onmiddellijk met de praktijk geconfronteerd worden. Alleen de theoretische lessen zijn verschillend voor elk lesjaar.

Het Modulair Systeem

Een korte inleidingsmodule van twee zaterdagen geeft een snelle specifieke kennis van de basisprincipes in het homeopathisch denken ter voorbereiding van de eigenlijke opleiding.

Inleidingsmodule M i:

Kennismaking met de basisprincipes, de wetenschap en filosofie van het homeopathisch denkmodel. De homeopathie wordt gekaderd in de geschiedenis en gesitueerd binnen de geneeskunde. Aandacht wordt besteed aan wetenschappelijke studies en de galeniek en de theorie van de basisprincipes wordt ingeleid. Er wordt ook aangeleerd hoe een homeopathische anamnese af te nemen.

Module 1:

Verdere uitdieping van de basisprincipes van het homeopathisch denkmodel. In elk lesjaar worden theoretische lessen gewijd aan bepaalde aspecten van de homeopathie. Alle theoretische lessen worden sluiten nauw aan bij de praktijk.

 

 

M1o

2de jaar: het "Organon" van Hahnemann wordt uitgediept. Het Organon is het theoretische basiswerk waarvan de belangrijkste ideeën nu nog geldig zijn.

M1c

3de jaar: de "Chronische Ziekten " van Hahnemann worden bestudeerd.

Module mm:

Materia Medica Polychresten (jaren 1-3)

Dit is de studie van de eigenschappen van de homeopathische geneesmiddelen. Van elk geneesmiddel belichten we de mentale, algemene en lokale kenmerken. De meest voorkomende homeopathische geneesmiddelen, polychresten genaamd, worden cyclisch behandeld over de duur van drie jaar op 4 volle zaterdagen per jaar (in het totaal 60 middelen over drie jaar). Tijdens elke les wordt van de remedie de essentie gegeven. Deze lessen worden geïllustreerd aan de hand van voorbeelden en praktische wenken om de kennis van deze geneesmiddelen zo concreet mogelijk voor te stellen. Als lestekst wordt een meer volledig overzicht gegeven.

deel 1:

20 remedies: academiejaar 14-15:

Alum., Arg-n., Bar-c., Calc-p., Cham., Con., Cupr., Hep., Hyos., Iod., Mag-c., Med., Nat-c., Nat-s., Nit-ac., Puls., Stram., Sul-ac., Thuj., Zinc.

deel 2:

20 remedies: academiejaar 15-16:

Ant-c., Ars., Bell., Bry., Calc., Carc., Ferr., Ign., Lach., Lyc., Merc., Nat-m., Petr., Phos., Sep., Sil., Staph., Sulph., Tarent., Verat.

deel 3:

20 remedies: academiejaar 16-17:

Acon., Apis, Arn., Ars-i., Aur., Carb-v., Caust., Gels., Graph., Kali-c., Mag-m., Nux-v., Op., Ph-ac., Plat., Plb., Psor., Rhus-t., Stann., Tub.

Module r; Repertoriumtechniek (jaren 1-5)

De repertorisatietechniek is een essentieel onderdeel om in de dagdagelijkse praktijk toe te passen. In de inleidingsmodule worden de basistechnieken uitgelegd.
Op 2 repertoriale dagen per jaar, worden de lesnemers verder wegwijs gemaakt doorheen het repertorium en er wordt tot concrete homeopathische praktijkvoering gekomen aan de hand van klinische gevallen en repertoriumoefeningen.
Enkele aandachtspunten tijdens deze praktijklessen:
de homeopathische belangrijke tekens en symptomen worden aangeduid: waar vindt u in het repertorium de uitdrukkingen van de patiënt?
hoe wordt de homeopathische ondervraging uitgevoerd? de valorisatie en hiërarchisatie van de symptomen, de techniek van het repertoriseren of andere analysemethoden, de verificatie van de geneesmiddelen, keuze van verdunning, de evaluatie van de reactie van de patiënt, het 2de voorschrift; enz...
Al deze elementen worden telkens opnieuw uitgelegd aan de hand van concrete voorbeelden.
Een repertoriale dag bestaat uit een samenkomst van de lesnemers dokters, dierenartsen en tandartsen die met de lesgever klinische gevallen en repertorium praktisch bespreken.
Repertoriale dagen worden beschouwd als verplicht onderdeel van de praktische opleiding voor lesnemers van de 5 jaar en een aanwezigheid van 80% is vereist om deel te mogen nemen aan de evaluatie.

Module k: Klinische Praktijklessen (jaren 1-5)

Tijdens 4 volle zaterdagen per jaar worden telkens een 5-tal kleinere geneesmiddelen bestudeerd, in totaal een 80-tal gespreid over 5 jaar. In de homeopathie is het immers zo dat alleen het juist gekozen geneesmiddel het gewenste effect bereikt. Alhoewel een groot aantal geneesmiddelen minder frequent voorkomen is het belangrijk ze te kennen daar zij voor bepaalde patiënten noodzakelijk zullen zijn om een duidelijke verbetering van de klachten te bekomen. Deze middelen worden bestudeerd aan de hand van duidelijke casussen. Bijzondere aandacht zal gaan naar de manier waarop deze kleine geneesmiddelen “gevonden” kunnen worden.

Module kv: Klinische lessen vervolgopleiding (jaren 4-5)

Tijdens 4 volle zaterdagen per jaar wordt aan de hand van klinische gevallen praktische hulp geboden om homeopathie gemakkelijker in de praktijk te kunnen toepassen. De meest karakteristieke symptomen van de grootste middelen, maar ook van de kleine middelen wordt in differentiaal diagnose geplaatst om de casus op te lossen. Actieve interactie van de lesnemers wordt op prijs gesteld.

Coördinator opleiding: Dr. P. Detand.

Module s: Stages te verdelen over de 5 jaar

artsen: 90 uur; dierenartsen: 50 uur; tandartsen: 25 uur
Er zijn verplichte stages voorzien voor dokters, dierenartsen en tandartsen te volgen bij hun collega-lesgevers. Deze mogen reeds gestart worden in het eerste lesjaar. Een twintigtal stagemeesters staan ter uwer beschikking.

Module w: voor apothekers, dierenartsen en tandartsen

Apothekers, dierenartsen en tandartsen kunnen specifieke werkgroepen bijeenkomsten houden die hun eigen beroepsgebonden activiteiten hebben en de problematiek eigen aan deze beroepsgroep nader bekijken.
De bijeenkomsten worden onderling afgesproken.

 

wa. Specifieke werkgroep apothekers:

Voor apothekers is een grondige kennis van de homeopathie van primordiaal belang omdat zij zeer frequent een echte vragenbus en raadsman zijn voor de patiënten. De activiteiten in hun werkgroep zijn in de eerste plaats gericht naar hun officina en bevatten de volgende onderwerpen: houding in de officina tegenover de patiënt die om alternatieve medicatie/uitleg vraagt, bespreking van andere alternatieve therapieën en onderwerpen (Weihepunten, Phytotherapie enz...), technisch-wetenschappelijke onderwerpen op praktisch en farmacologisch gebied (grondstof-analyse, research, enz...)
Apothekers worden des te meer geconfronteerd met homeopathie sinds de gedeeltelijke terugbetaling van de homeopathische producten.

Coördinator werkgroep apothekers:
Apr. Leo Gijselinck

 

wd. Specifieke werkgroep dierenartsen:

Voor dierenartsen is het belangrijk om het repertorium en de Materia Medica te leren omzetten naar een diergeneeskundige praktijk en toe te passen op grote en kleine dieren. In de voormiddag wordt rond een bepaald thema gewerkt om de Materia Medica van de remedies te bespreken aan de hand van casuïstiek. In de namiddag is er de mogelijkheid om uw eigen meegebrachte probleempatiënt te bespreken in de groep.

 

Coördinator werkgroep dierenartsen:
Dr. Vet. Anne Verkinderen

 

wt. Specifieke werkgroep tandartsen:

Tandartsen hebben een specifieke benadering die afhankelijk is van de manier waarop tandklachten homeopathisch bekeken worden. Zoals voor alle andere organen wordt niet enkel het symptoom (ontsteking, cariës of pijn) behandeld maar ook de totale mens.
De werkgroep tandartsen komt regelmatig bijeen om de remedies te bestuderen in verband met specifieke mond- en tandpathologie.

 

Coördinator werkgroep tandartsen:
LTH Luc Uyttenhove

KEUZE IN DE TE VOLGEN MODULES

Het is best de modules in de juiste volgorde af te werken. 

De inleidingsmodule

is de eerste kennismaking met het homeopathisch denken en een noodzakelijke voorbereiding tot verdere studie.

De mini-cursus

als verdere kennismakingstudie omvat M 1o, M 1c + M mm. Hierna krijgt men geen enkel attest of getuigschrift.

 

De driejarige basisopleiding

omvat de mini-cursus én het praktijkvormend deel M k + M r gedurende drie jaar.
Om het certificaat basisopleiding te behalen moet men de volledige drie jaar doorlopen en in voldoende mate gevolgd hebben en daarenboven geslaagd zijn in de drie evaluaties.
M s en M w worden hier best reeds gestart.

De tweejarige vervolgopleiding

bestaat uit M k en M kv twee jaar + M s + eventueel M w die het vervolg is van de praktijkvorming.
Het getuigschrift VSU wordt behaald na doorlopen van de volledige vijf jaar opleiding en het volgen van alle modules in voldoende mate. Het is aangeraden om M s en M w vanaf het eerste jaar te starten.

Voor apothekers 

kan de mini-cursus aangevuld worden met M wa, maar ze kunnen ook kiezen om de volledige basisopleiding te volgen + M wa en ontvangen dan het certificaat basisopleiding.

Indien apothekers het getuigschrift VSU wensen te behalen, dan moeten ze de volledige vijf jaar doorlopen hebben, eventueel M wa gevolgd hebben en hun eindevaluatie afleggen in de loop van het 5de jaar (aanvraag doen bij Apr. Leo Gijselinck).

Afgestudeerden hebben de keuzemogelijkheid om één of meerdere modules apart te volgen. 

HET GETUIGSCHRIFT VSU

Zal na 5 jaar uitgereikt worden aan elke lesnemer van VSU die voldoet aan volgende criteria:

  • geslaagd zijn in de evaluaties (examens) van de driejarige basisopleiding - het vereiste aantal uren stages gevolgd hebben. Globale beoordeling gebeurt door de stagemeesters.
  • geslaagd zijn in de eindevaluatie, die moet plaatsvinden in de loop van het 5de jaar (voor apothekers)
  • 80% aanwezig geweest zijn op alle bovenvermelde modules van de cursus.

HET NATIONAAL ERKEND DIPLOMA

De Belgische Faculteit voor Homeopathische geneeskunde reikt het diploma uit na voorstellen van 2 persoonlijke casussen met voldoende follow-up, ofwel voorgesteld in de school van VSU zelf, ofwel voor een nationale jury van de Faculteit.

 

De lesnemers die het getuigschrift VSU hebben behaald, zijn kandidaat. Aanvraag en presentatietekst geruime tijd op voorhand indienen.

 

De navormingsdagen VSU

Per jaar worden twee dagen van VSU georganiseerd als navorming voor alle homeopathische artsen en deeluitmakend van de opleidingscursus voor lesnemers vanaf het 2de lesjaar. Hierbij wordt vooral de nadruk gelegd op de specifieke problemen bij de aanpak van moeilijke chronische gevallen op lange termijn of met een bepaald thema. Regelmatig worden ook buitenlandse sprekers op het programma gezet. Een aparte mailing wordt hiervoor verstuurd met aparte inschrijvingsmodaliteiten en kostprijs.

Coördinators navorming: Dr. Bart Lambert en Dr. Bert Lefevre

De homeopathische studiegroepen

Een aantal studiegroepen is in de loop der jaren opgericht vanuit de afgestudeerden of lesgevers van VSU. Deze studiegroepen komen regelmatig bijeen als continue bijscholing in de homeopathie.
Nieuwe groepen kunnen gesticht worden volgens de verlangens. De momenteel actieve groepen zijn o.a. Paris quadrifolia, Hekla lava, Bovista, …
De kostprijs en het programma voor de werking van de studiegroepen wordt apart vastgelegd.